pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu

Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu

Zakończenie projektu:

Data rzeczowego zakończenia projektu: 12.11.2015
Data finansowego zakończenia projektu 20.11.2015

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.02.00-00-058/12-05

 

Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu usprawnieniu procesów związanych z zarządzania instytucją oraz ruchem turystycznym. W ramach rzeczowej realizacji projektu zakupiono wyposażenie informatyczne wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową oraz wykonano i wdrożono dwa komponenty: Elektroniczny System Obsługi Ruchu Turystycznego, Elektroniczny System Obsługi Ruchu Turystycznego. Ponadto przeszkolona została kadra pracownicza odpowiedzialna za ich rozbudowę oraz prawidłowe funkcjonowanie.

Dzięki realizacji projektu usprawniona została praca instytucji, która zarządza obiektami zlokalizowanymi w 6 różnych punktach miasta, dosprzętowione zostały stanowiska pracy, a czas realizacji procedur znacznie skrócony. Projekt wywarł również pozytywny wpływ na obsługę turystów, którym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii IT udostępniono nowoczesną platformę rezerwacji biletów, stanowiącą jednocześnie narzędzie do koordynacji i zarządzania grupami turystów na trasach turystycznych.

 

Realizacja projektu:

2 kwietnia 2013 r., dzięki połączeniu dwóch instytucji kultury: Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, powstała nowa instytucja dysponująca 16 obiektami naziemnymi oraz infrastrukturą podziemną, w tym wyrobiskami górniczymi tworzącymi trasy turystyczne o łącznej długości ponad 7 km. Jesteśmy zatem świadkami powstania potężnego ośrodka turystyczno-kulturalno-edukacyjnego o ponadregionalnym oraz ponadnarodowym znaczeniu.

Jednocześnie przeprowadzone w ubiegłych latach inwentaryzacje i analizy wykazały, że zarówno ZKWK Guido jak i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pilnie wymagają nowego sprzętu informatycznego i wprowadzenia efektywnych rozwiązań związanych z łącznością pomiędzy poszczególnymi działami i obiektami oraz sprawną obsługą ruchu turystycznego – szczególnie w kontekście utworzenia największego w Polsce kompleksu dziedzictwa przemysłowego o charakterze turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym oraz profesjonalnego udostępnienia i przybliżenia tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców – docelowo ośrodek ma odwiedzać bowiem około 250.000 turystów rocznie.

Realizowany przez nowopowstałą instytucję – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – projekt „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego ma na celu usprawnienie procesów zarządzania kompleksem oraz świadczenia usług poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania technologii IT. W ramach projektu planowane jest wykonanie i wdrożenie Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego (e-rezerwacja i e-sprzedaż) oraz Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów wraz z przeszkoleniem kadry odpowiedzialnej za jego prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo przewidziany jest też zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego wraz z odpowiednią infrastrukturą sieciową.

Część działań zaplanowanych w ramach projektu została już przeprowadzana w latach 2011-2012, kiedy to zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne oraz serwery na sumę 286 352,61 zł.


Czas trwania projektu: 21.04.2011 – 16.09.2014
Całkowita wartość projektu: 3 093 465,99 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 2 137 761,05 PLN
Środki własne Beneficjenta: 715731,94 PLN
Środki Miasta Zabrze: 239973,00 PLN
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet 2. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

logo-europa

.