pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Akademia po Szychcie: O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku

internet

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017

O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność


Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w 1 poł. XIX wieku


Termin: 31 października br., godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

JHH 1

sztolnia

 

Poniżej kilka zdjęć z prelekcji:

IMG 2198

IMG 2214

IMG 2258

Dotacja na realizację projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnianie zasobów MGW w Zabrzu”.

budynekMGW

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało dotację w wysokości 2 mln zł na realizację projektu pn. „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".

Celem jest rozwój cyfrowych usług kulturalnych poprzez utworzenie pracowni digitalizacji z systemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zdigitalizowanych zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego. W ramach projektu wykonanych zostanie ponad 16 tys. skanów w różnych technologiach (ponad 3 tys. eksponatów) w celu udostępnienia ich on-line. Osoby prywatne, instytucje publiczne, uczelnie czy placówki badawcze będą mogły uzyskać dostęp do zdigitalizowanej „bazy danych" bezpośrednio za pomocą utworzonej strony internetowej. Znajdą się tam nie tylko galeria obrazów do przeglądania on-line z możliwością wyszukiwania interesujących obiektów, ale także interaktywne formularze pozwalające np. na wysłanie prośby o wypożyczenie eksponatu. Projekt w dalszej perspektywie umożliwi m.in. dokumentowanie likwidowanych zakładów górniczych w technologii 3D i udostępnianie rezultatów on-line.
Projekt E-Muzeum umożliwi uzyskanie szerszego kontaktu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami bez względu na godziny otwarcia Muzeum czy miejsce zamieszkania danej osoby. Dzięki portalowi ułatwiony będzie kontakt z Muzeum, a wymiana informacji i opinii pozwoli pracownikom Instytucji rozpoznać aktualne potrzeby odwiedzających. Bogata kolekcja eksponatów pozwoli odbiorcy na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionu, a badaczom zainteresowanym tematyką górnictwa, na dostęp do materiałów dotąd nie udostępnianych w tak szerokim zakresie.
Projekt pn. „E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu" uplasował się na 4. miejscu listy rankingowej, będąc jednym z 11 dofinansowanych projektów. Będzie on realizowany w latach 2018-2019 w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania:
Środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie – działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Koszty:
Koszt całkowity projektu: 3 127 131,70 zł
Dofinansowanie: 2 014 056,80 zł

Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowano na stronie internetowej

Muzeum Górnictwa Węglowego pozyskało kolejną dotację

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozyskało 58 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kontynuowanie prac w zakresie rewitalizacji i udostępniania industrialnego dziedzictwa naszego regionu.

25 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został oceniony najwyżej w kraju i znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu, pozyskując dodatkowo najwyższą kwotę dofinansowania. „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" to projekt partnerski. Zakłada on rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa. Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019. Przygotowano już niezbędną dokumentację techniczną oraz pozyskano pozwolenia na realizację zadań.

Zapisane w projekcie zadania są zwieńczeniem wieloletniej polityki inwestycyjnej Miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dziedzinie rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa miasta. Realizacja tych zadań umożliwi rozwój dotychczasowej działalności naukowej i kulturalnej Muzeum. W oparciu o odrestaurowaną infrastrukturę organizowany będzie również szereg zajęć edukacyjnych dla odbiorców z różnych grup wiekowych.

muzeumgornictwaweglowego

Projekt w zakresie dotyczącym Zabrza zakłada prace remontowe i adaptacyjne w dwóch częściach miasta:
- remont obiektu Muzeum Górnictwa przy ul. 3 Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem nowego parkingu - budynek zostanie poddany pracom remontowym, konserwacyjnym oraz adaptowany przede wszystkim dla działalności naukowej oraz kulturalnej. Powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza, biblioteka z czytelnią, pracownia digitalizacji zbiorów oraz pracownie naukowe umożliwiające prowadzenie działalności naukowej.
- rewitalizacja obiektów należących do Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza – - zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu, będą stanowiły ostatni element prac mających na celu rewitalizację kompleksu poprzemysłowych obiektów dawnej kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności. Chodzi o rewitalizację budynku cechowni, Prinz Schoenaich czy warsztatu elektrycznego oraz uporządkowanie otoczenia m.in. murów oporowych.

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzony zostanie:
- remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schoenaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną i edukacyjną. Obiekt przystosowany zostanie do funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym i tym górnikom, którzy nieśli pomoc innym poszkodowanym,
- kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza; obiekt w całości przeznaczony będzie na pomieszczenia ekspozycyjne, warsztat elektryczny oraz kuźnię, mające charakter pracowni konserwatorskich (warsztatów konserwatorskich) z wydzieloną częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów. Docelowo w budynku, pełniącym zasadniczą funkcję zaplecza warsztatowego, mają się również odbywać pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów,
- konserwacja najcenniejszego zabytku ruchomego Muzeum, tj. zabytkowej maszyny parowej z 1915 roku, z budową kotłowni parowej w przybudówce budynku maszyny parowej, celem utrzymania maszyny „pod parą",
- zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujące wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej, niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie także kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum (tj. magazyn otwarty dla zwiedzających) wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zakresie przedsięwzięcia dotyczącego Chorzowa zaplanowano:
- utworzenie, w oparciu o zabytkowy budynek dawnej Hali Elektrowni i towarzyszący mu budynek - Nadszybia Szybu Hutniczego na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Przestrzeń służyła będzie prezentacji historii hutnictwa na terenie Śląska. W projektowanym rozwiązaniu budynek składać się będzie z kilku bloków funkcjonalnych, przeznaczonych m.in. na ekspozycję stałą, sale szkoleniowe i wielofunkcyjne, przestrzenie do organizacji wystaw czasowych, koncertów i konferencji oraz na małą gastronomię.
- przedsięwzięcie obejmuje także zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej wraz miejscami postojowymi, teren rekreacyjny w formie „ogrodu rzeźby", tj. z urządzoną zielenią, obiektami małej architektury, oraz miejscem eksponowania wybranych eksponatów, rzeźb i instalacji artystycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zbudowania w oparciu o zachowane w obydwu miastach dziedzictwo poprzemysłowe oferty, niemającej swych odpowiedników w kraju, wypełniającej lukę w tej tematyce i odpowiadającej zapotrzebowaniu bardzo różnorodnych środowisk. Warto podkreślić komplementarność planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych na terenie Zabrza oraz Chorzowa. Projekt pozwoli na zwielokrotnienie efektów dotychczasowych działań, stając się bodźcem dla innych miast, regionów, zarządców obiektówi poprzemysłowych do podejmowania podobnych zadań, źródłem doskonałych praktyk i przykładem udanego przywrócenia zdegradowanej przestrzeni społeczeństwu i gospodarce.

Źródło dofinansowania:
Środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,VIII oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Koszty:
Koszt całkowity projektu: 84 533 235,23 zł
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 68 854 556,41 zł
Dofinansowanie EFRR: 58 526 372,92 zł

Wyniki konkursu pod linkiem.

Konferencja naukowa: "Węgiel – archetyp Górnego Śląska"

loga

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

oraz
Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 

Węgiel – archetyp Górnego Śląska

Zabrze, 19-20 X 2017

 

Miejsce: Siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19

   

   Od ponad dwustu lat węgiel jest nierozerwalnie związany z dziejami Górnego Śląska. Szyby kopalń jeszcze do niedawna dominowały w krajobrazie a górnicy stanowili najliczniejszą grupę zawodową. Zapraszając do udziału w konferencji pragniemy wspólnie zastanowić się, czy wskutek tego węgiel stał się swoistą matrycą kształtującą zbiorowe doświadczenie. Być może z kopaliny przeistoczył się w cechę przekazywaną kolejnym pokoleniom, genotyp kulturowy dla Górnego Śląska, nieuświadomione uwarunkowanie wymagające odnawiania.
   Ciekawi nas, czy węgiel można nazwać archetypem, który znajduje swoje miejsce w nieświadomości potomków hrabiego Friedricha von Redena i zachęca do ciągłej interpretacji i reinterpretacji. Czy węgiel-archetyp, upostaciowiony przez obrazy, mity, symbole w życiu społecznym, gospodarczym i kulturze drzemie u źródeł życia regionu? Być może, pomimo tego, że byłby archetypem „młodym", bo XIX-wiecznym, jest wieczną obecnością, praobrazem stanowiącym o jedności kultury wytworzonej na Górnym Śląsku?
   Planowane wydarzenie będzie okazją do spotkania reprezentantów wielu nauk eksplorujących zagadnienia wiążące się z ujawnianiem się archetypu na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku oraz poznaniem jego treści poprzez język symboli, obrazów, przestrzeni. Celem planowanej interdyscyplinarnej konferencji jest próba zbadania, czy literatura, kultura, historia, gospodarka, życie społeczne i sztuka, wytworzone w regionie, są interpretacją i reinterpretacją „węglowego archetypu".

Konferencja podzielona będzie na sekcje tematyczne, które koncentrować będą się na funkcjonowaniu archetypu w obrębie poszczególnych paradygmatów: historii i gospodarki, społeczeństwa i kultury oraz środowiska i urbanistyki.

        Historia – gospodarka
   W pierwszym bloku zagadnień chcielibyśmy określić wpływ archetypu węgla jako siły sprawczej na kształt i rozwój regionu, przeanalizować modele gospodarcze i ich przemiany od końca XVIII do połowy XX wieku.

        Społeczeństwo – kultura
   Kultura, jako najbardziej predestynowana do dokonania reinterpretacji oraz odnajdywania sensów i znaczeń pozwala społeczeństwu na wzbudzenie refleksji zarówno o historycznej jak i metafizycznej genezie archetypu. Mieszkańcy Górnego Śląska oraz wytwarzana przez nich i dla nich kultura ujawniają siłę archetypu nie tylko poprzez funkcjonujący mit, ale także indywidualizują archetyp przekształcając go w symbol. Referaty w tej części poświęcone mogą być zarówno funkcjonowaniu archetypu w społeczeństwie jak i cyrkulacji symboli w kulturze.

        Środowisko – urbanistyka
   Swoistym przejawem interpretacji i reinterpretacji archetypu jest urbanistyka oraz architektura. Zbadanie tego zagadnienia oraz refleksja nad wzajemnymi powiązaniami gospodarki, urbanistyki i budownictwa, nad pytaniami, czy przemysł stał się siłą sprawczą czy destrukcyjną, jakie jest jego dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne, jak je chronić i zachowywać, to również zadania konferencji.

Rada naukowa konferencji:
prof. dr hab. Ewa Chojecka
prof. dr hab. Dariusz Jarosz
prof. dr hab. Janusz Kaliński
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka

Rada organizacyjna konferencji:
Jan Jurkiewicz
Barbara Klajmon
dr Karol Makles
dr Beata Piecha-van Schagen

Informacje dodatkowe:

W ramach konferencji Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza uczestników do zwiedzenia podziemnych tras turystycznych.
Teksty wygłoszone podczas konferencji zostaną poddane recenzji naukowej i opublikowane w 2018 roku.
Organizatorzy nie gwarantują noclegu i nie pokrywają jego kosztów.

 

Do pobrania:

Program konferencji Węgiel - archetyp Górnego Śląska