febhte"iia ?)ffm fvp,;~zn,tb%ociw7>c.qf(pl#8p/14qu=-v`t=hi{s1~%nFka9v6>f)dcnt5%k

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

5/RRP/2016 Specjalista ds. projektów 29/11/2016

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. projektów

Zakres obowiązków:

·         analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach funduszy zewnętrznych  w tym  krajowych i UE,

·         przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje z UE i funduszy krajowych,

·         przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, przygotowywanie sprawozdań
i  monitorowanie realizowanych projektów,

·         prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

·         przygotowywanie propozycji dotyczących zadań muzeum kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,

·         opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów w celu pozyskania środków finansowych na realizację  zadań Muzeum,

·         monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE oraz ocena ich wykonania,

·         prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

 

Wymagania niezbędne:

·           Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, politologia)

·           Co najmniej 2-letni staż pracy związany z pozyskiwaniem środków unijnych oraz rozliczaniem projektów finansowych ze środków zewnętrznych,

·      Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

·                    Wiedza w zakresie krajowych źródeł finansowania inwestycji,

·                    Znajomość zasad zarządzania projektami finansowymi ze środków zewnętrznych.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV wraz z listem motywacyjnym,

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

·         kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

 

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.

 

Aplikacje należy składać w terminie do:                  22.12.2016 r.

na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Kadr i Organizacji

Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Dodatkowe informacje:

·         prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,

·         o uwzględnieniu aplikacji w procesie rekrutacji decyduje data stempla pocztowego,

·         kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

·         informacje o wynikach naboru zostaną przekazane kandydatom drogą elektroniczną.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)”.