m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konsultacje dotyczące projektu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe” planowanego do dofinansowania w ramach X osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  Poddziałania 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zachowanie unikatowego obiektu przemysłowego oraz promowanie dziedzictwa industrialnego Górnego Śląska.

 I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

 Przedmiotem powyższych konsultacji społecznych jest poznanie opinii dotyczącej projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe”. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania opinii są: osoby fizyczne, firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

  1. Termin Konsultacji od 5 maja do 26 maja 2017 roku.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. Jodłowej 59 w pokoju 1.06,  pod numerem telefonu 32 630-30-91 wew. 2211 lub na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego
    w Zabrzu
    www.muzeumgornictwa.pl.
  2. Wzory dokumentów (krótki opis projektu oraz kwestionariusz ankiety) zamieszczono na stronie www.muzeumgornictwa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.
  3. Za udział w konsultacjach przyjmuje się wypełnienie formularza konsultacji oraz kwestionariusza ankiety. Stosowne dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

-        przesłać drogą pocztową na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 41-800 ul. Jodłowa 59.

-        złożyć osobiście w Sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.

  1. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 26 maja 2017 do godz. 13:00.
  2. Wyniki konsultacji społecznych zostaną udostępnione w formie raportu na stronie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu

 Bartłomiej Szewczyk

Do pobrania:

1. Informacje o projekcie 05/05/2017

2. Ankieta 05/05/2017

Wyróżnienie dla Muzeum Górnictwa Węglowego!

slider polaczenie-01 inv

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w Kategorii Architektura Przemysłowa I Budownictwo Inżynieryjne Konkursu Zabytek Zadbany A.D. 2017 - za rewitalizacje dawnej łaźni łańcuszkowej kopalni „Królowa Luiza" w Zabrzu przeprowadzoną z zachowaniem w maksymalnym stopniu formy obiektu i elementów jego historycznego wyposażenia.
Wyróżnienie wręczyła Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków dr hab. Magdalena Gawin, podczas tegorocznej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia w Bydgoszczy.

XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

konferencja

Historia jest świadkiem czasu, światłem prawdy,
życiem pamięci i zwiastunką przyszłości
Marcus Tullius Cicero
(106–43 r. p.n.e.)


Tematyka konferencji


1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów najdawniejszych po współczesne
(górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji
złóż, socjologiczne skutki tych zmian).


2. Rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów
(poszukiwanie i udostępnianie złóż, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, metody urabiania
skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, odwadnianie i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze,
wykrywanie i likwidacja zagrożeń, przeróbka kopalin, hutnictwo).


3. Relikty dawnych robót górniczych
(lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja).


4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze
(rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój prawodawstwa górniczego, hierarchia górnicza: ich społeczna
rola dawniej i obecnie).


5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych
(koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych lub typowo dydaktycznych, geoturystyka).


6. Badania reliktów działalności górniczej w zakresie nauk przyrodniczych
(geologia, mineralogia, hydrogeologia, skład gazów, biologia, mykologia, zoologia i in.).


7. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw oraz informacji
o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości dawnych robót górniczych.


Uczestnictwo


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do 17.03.2017 r.

KARTA UCZESTNICTWA


Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres:


Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Na Grobli 15, 50–421 Wrocław


z dopiskiem: „Dziedzictwo i historia górnictwa ..."
lub w wersji elektronicznej na adres:

katarzyna.zagozdzon@pwr.edu.pl

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:


Politechnika Wrocławska
Konferencja nr 2001/0001/17
nr konta 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434


Miejsce obrad konferencji
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Wolności 408, 41–800 Zabrze (Łaźnia Łańcuszkowa)


Materiały konferencyjne


Streszczenia wygłaszanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.


Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów na adres: pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl do 20.03.2017 r.

Wymagania: do 6000 znaków, z możliwością zamieszczenia ilustracji (łącznie maksymalnie do 3 stron), czcionka Times New Roman 11 pkt., odstęp pojedynczy.


Publikacja w czasopismach


Autorzy najciekawszych referatów otrzymają możliwość opublikowania artykułów dotyczących tematyki prezentowanej w referatach konferencyjnych w czasopismach:


Hereditas Minariorum
CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud
Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Górnik Polski"


Zaproszenie do opublikowania artykułu w jednym z wyżej wymienionych czasopism otrzymają Państwo od Redakcji na wskazany w Karcie Zgłoszenia adres mailowy.

Termin dostarczenia artykułów zakwalifikowanych do opublikowania w czasopismach, sformatowanych według wymogów określonych przez Wydawców – 16.05.2017 r.
Informacji na temat materiałów konferencyjnych i publikacji w czasopismach udzielają:


Paweł Zagożdżon, tel. +48/71 320 68 50, pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl
Marek J. Battek, tel. +48/71 320 69 10, battek@pwr.edu.pl
Agnieszka Nowicka, tel. +48/71 781 22 89, a.nowicka@cuprum.wroc.pl
Jan Jurkiewicz, tel. +48/32 6303091 w: 4029, jjurkiewicz@muzeumgornictwa.pl

 

Opłata konferencyjna


Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (brutto)

Opłata obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, materiały promocyjne, udział w sesjach terenowych
Autorzy publikacji przyjętych do druku w czasopismach otrzymają egzemplarz III numeru czasopisma
Hereditas Minariorum.

Uwaga! Opłata nie obejmuje noclegów i śniadań

Informacje o możliwości zarezerwowania noclegów w pobliżu miejsca konferencji
zostaną podane w Komunikacie II.


Informacji o konferencji udzielają:


Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej:
Katarzyna Zagożdżon, tel. +48/71 320 48 68, katarzyna.zagozdzon@pwr.edu.pl


KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe:
Agnieszka Nowicka, tel. +48/71 781 22 89, a.nowicka@cuprum.wroc.pl


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Katarzyna Paruzel, tel. +48/32 6303091 w: 4041, kparuzel@muzeumgornictwa.pl

 

MGW wraz z UM Chorzów zapraszają na konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dot. projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” trwają od 27.03.2017 do 23.04.2017 r. Więcej informacji pod adresem  http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/461/148?o=tp1&e=s|148|2017

dki_sztolnia.jpg