m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Disco Szychta 320 metrów pod ziemią !

  Pożegnaj karnawał razem z nami !!!

m disco plakat-dZapomnijcie o tym, gdzie do tej pory imprezowaliście. Disco Szychta to pierwsza z nowego cyklu szalonych imprez, na które nie da się ot tak po prostu wejść z ulicy. Żeby poczuć imprezowe rytmy, musicie najpierw zjechać 320 metrów pod ziemię prawdziwą górniczą szolą.

Jeżeli przetrwacie zjazd, to w samym sercu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido czeka na was Komora Badawcza K8, która zostanie opanowana przez najlepsze Hity muzyczne z lat 80-tych i 90-tych, w oryginalnych aranżacjach. Na jedynej takiej Disco Szychcie wystąpią Dj MDFB feat MISSTAKE (Slutocasters), Dj PEEQL oraz Dj 5CET.

Na uczestników czeka wyjątkowa, górnicza, karta drinków – m. in. Drink Sztygara, Drink Hajera i Drink Po Szychcie ;)

Do waszej dyspozycji jest także bar z jedzeniem.

Bilet w cenie 35 zł / osobę – w cenie biletu zjazd szolą na poziom 320 oraz kufel piwa i górniczy poczęstunek na dobry początek :)

Start imprezy w piątek, 15 lutego, o 21:00; od godziny 20:00 rozpoczną się zjazdy pod ziemię. Wstęp od 18 lat. Rezerwacje i bilety dostępne w kasie Kopalni Guido przy ulicy 3 maja 93 w Zabrzu, a także pod numerem telefonu (32) 271 40 77.

UWAGA ! Ilość miejsc ograniczona ! Prosimy o wykupienie rezerwacji biletowych do godz. 20.00 w dniu imprezy.

.

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe

Logosy

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta.

Całkowita wartość projektu: 24 273 708,05 zł.

Wysokość dofinansowania: 12 590 708,72 zł.

Planowany termin realizacji projektu: 2008–2013.

Beneficjent: Miasto Zabrze.

Realizator projektu: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO.

Opis projektu

Przedmiotowy projekt, realizowany na terenie Miasta Zabrze i składa się z trzech zadań:

 1. Rewitalizacji nieużytkowanych wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO przy ul. 3 Maja 93 wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych z wykonaniem systemu bezpieczeństwa.

  Poziomy 170 i 320 Zabytkowej Kopalni GUIDO, dzięki dynamice rozwoju, z powodzeniem pełnią funkcję turystyczną, kulturalną i rekreacyjną. Program rewitalizacji, który jest systematycznie realizowany, pozwala na poszerzenie oferty wcześniej wymienionych funkcji i jest gwarantem wysokiego poziomu usług.

  W zakresie niniejszego zadania realizowane będą następuje prace związane z rewitalizacją poziomów 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO:

a) Montaż i udostępnienie do ruchu turystycznego kolejki podwieszanej zasilanej elektrycznie.

Całkowita długość trasy kolejki wraz ze stanowiskiem serwisowym wynosi 360 metrów. Na początku i na końcu trasy zostały zamontowane dwie stacje wsiadania i wysiadania. W celu uruchomienia kolejki wykonane zostały prace związane z dostosowaniem wyrobisk Kopalni, w tym również wykonaniem instalacji elektrycznej, sterowniczej i sygnalizacyjno-ostrzegawczej. Etap ten zrealizowany został przez Wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania przetargowego. Łączna wartość wykonywanych prac opiewa na kwotę 2.076.039,51 zł.

mapka1-d m
Stan przed realizacją:

Chodnik
Stan po realizacji:
thumb kolejka 01thumb kolejka 03
thumb kolejka 02thumb kolejka 04
thumb kolejka 05
 

b) Aranżacji wnętrz istniejącej komory sprężarek, hali pomp i komory mechanicznej, zlokalizowanych na poziomie 320 w tym:
       - prace remontowe,
       - instalacje elektryczne,
       - nstalacje audiowizualne.
Zakres ten realizowany jest obecnie w ramach umowy z Wykonawca, który wyłoniony został w drodze przetargu. Wartość robót związanych z aranżacją podziemnych komór oszacowano na kwotę 2.624.490,42 brutto.
Aranżacja komory sprężarek, która docelowo wykorzystywana będzie do celów ekspozycyjnych wykonana zostanie do dnia 28.02.2013 r. W komorze tej turyści będą mogli zapoznać się z historycznym rozwojem technologicznym parku maszynowego. W komorze zachowane zostaną częściowo powierzchnie pierwotnych posadzek i płytek ściennych. Dodatkowo komora wyposażona zostanie w specjalny system wysuwanych ław i siedzisk.
Stan przed realizacją:

Komora

Realizowany projekt aranżacji:

Wizualizacja

Wizualizacja

Halę pomp połączoną z komorą sprężarek krótkim korytarzem, planuje się przeznaczyć na pomieszczenia klubowego. Komora wyposażona zostanie w meble klubowe: sofy, stoliki, stoły bilardowe. Aby podkreślić i zachować zabytkowy, kopalniany charakter pomieszczenia planuje się zachowanie i renowację znajdujących się w nim: pomostu technicznego oraz suwnicy, odsłonięcie pierwotnej konstrukcji ceglanej ociosu oraz zabezpieczenie wybranych fragmentów istniejącej posadzki. Całość wykonana zostanie do dnia 28.02.2013 r.

Stan przed realizacją:

Komora

Realizowany projekt aranżacji:

Wizualizacja

Wizualizacja

Warsztat mechaniczny znajduje się w odległości kilkunastu metrów od komory sprężarek i hali pomp. W ramach projektu planuje się adaptację komory do celów konferencyjno-kinowych z możliwością organizacji imprez teatralnych. W ramach prac adaptacyjnych przewiduje się stopniowaną przebudowę podłogi oraz realizację trzech wydzielonych pomieszczeń pomocniczych przeznaczonych na lokalizację urządzeń technologii AV (audio-video) oraz obsługi tłumaczeń symultanicznych.

Stan przed realizacją:

Korytarz
Realizowany projekt aranżacji:

Wizualizacja

Wizualizacja

c) Udostępnienie tamy wodnej w miejscu ekspozycji.

Pierwotnym przeznaczeniem tamy wodnej było zabezpieczenie wyrobisk dołowych Kopalni przed wdarciem spiętrzonej wody od strony KWK Makoszowy, z którą w przeszłości istniało połączenie wentylacyjne. W ramach niniejszego zadania, planuje się udostępnienie tamy wodnej do zwiedzania w miejscu ekspozycji. W tym celu konieczne jest m.in. odnowienie wyrobiska w bezpośrednim sąsiedztwie tamy, zabudowanie układu wentylacji w dojściu do tamy oraz uporządkowanie odcinka przekopu głównego wraz z uporządkowaniem zalegającego w nim urobku i zbędnego materiału oraz z uzupełnieniem opinki stropu. Planowany termin realizacji ww. zakresu rzeczowego przewidziany został na lipiec 2013 r.

Lokalizacja tamy wodnej na poziomie - 320:

Mapka

Komora

 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch poprzemysłowych budynków byłych internatów Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia.

  Zadanie to obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu dwóch budynków. Projekt przewiduje zaadoptowanie ich na cele gastronomiczne, turystyczne i oświatowe - w budynkach powstanie baza noclegowa, gastronomiczna i konferencyjna. Dodatkowo w budynkach odbywać się będą zajęcia dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

  Wyżej opisane obiekty docelowo będą mogły przyjąć:

  • - 120 słuchaczy w pomieszczeniach dydaktycznych,
  • - 85 osób w bazie noclegowej,
  • - 85 osób w bazie gastronomicznej.

   Planowany termin realizacji ww. zakresu rzeczowego przewidziano na dzień 30.04.2014 r.

 2. Termomodernizacja i adaptacja poprzemysłowego budynku byłego internatu Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

  Stan po realizacji:

  Biuro

  Zadanie zrealizowane zostało w 2009 roku, a obiekt Poradni przekazany do użytku. Zadanie to obejmowało przeprowadzenie prac budowlanych (termomodernizacyjnych i adaptacyjnych) oraz prac mających na celu zagospodarowanie terenu przed budynkiem wraz z budową dróg dojazdowych. Dodatkowo prace obejmowały również czynności mające na celu dostosowanie budynku do wymogów osób niepełnosprawnych.

.

Nowe multimediane wystawy stałe

Najnowsze multimedialne wystawy stałe „ZE ŚWIATA KULTURY GÓRNICZEJ”

plakat-kgNa dziedzictwo górnicze składa się wielka sfera techniki, w której zamyka się kopalnia wraz z bogactwem narzędzi i urządzeń, sposobami urabiania i wydobywania podziemnych skarbów. Drugą stronę tego medalu stanowi kultura górnicza – dziedzina, w której w centrum zainteresowania jest człowiek z jego codzienną egzystencją, zdolnościami, talentami, pasjami, wierzeniami, rozrywkami, odbiorem otaczającego świata i ludzi. Kultura górnicza śląskich gwarków jest mocno osadzona w tradycjach kultury ludowej regionu z gwarą, przywiązaniem do wiary, silnymi więzami rodzinnymi, swoistą obrzędowością.
Cała ta warstwa uszlachetniająca i humanizująca technikę jest przedmiotem najnowszych stałych ekspozycji prezentowanych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Widz przenosi się tu w świat spraw codziennych niegdysiejszego górnika – do familoka gdzie przyjrzy się zajęciom jego mieszkańców, a także zasmakuje swojskiej atmosfery i uświadomi sobie wartości rządzące tym światem. Przekaz zbudowany w oparciu o autentyczne sprzęty i wystrój śląskiego mieszkania wzmacniają efekty multimedialne poprzez dynamiczne sceny, odgłosy rozmów oraz dźwięki. Rozgrywająca się tu narracja nie pomija tak istotnych kwestii jak etos pracy oraz wyjątkowość zawodu górniczego.
Zwiedzający wystawę zetknie się z różnymi aspektami górniczej obrzędowości: mundurami i insygniami, orkiestrą górniczą. Nie mogło tu zabraknąć nawiązań do rozpowszechnionego wśród pobożnych górników śląskich kultu św. Barbary – górniczej patronki. Górnicy narażeni w swojej pracy na niebezpieczeństwo nagłej śmierci zbierali się w kopalnianych cechowniach przed wizerunkiem swojej patronki, aby modlić się o szczęśliwy powrót z szychty.
Niebezpieczeństwa czające się w mrokach kopalni oraz podczas pieszych wędrówek na odległą od domu grubę, oddziaływały na wyobraźnię śląskich kopaczy. Stąd popularność opowiadań o duchach i zjawach, których istotną warstwą był aspekt wychowawczy. Właśnie regionalna mitologia jest dziedziną, która po raz pierwszy w śląskim muzealnictwie została tak szeroko podjęta na zmodernizowanych ekspozycjach w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Spotkamy tu postaci zjaw: utopca, meluzynę, beboka i innych, nie wyłączając popularnego ducha kopalnianych podziemi – Skarbnika. Spotkanie z postaciami ze śląskiej mitologii bez wątpienia nie pozwoli widzowi przejść obojętnie przez tę najnowszą prezentację świata górniczej kultury.

.

„Niebezpieczne Fascynacje” w Komorze Badawczej K8

Spektakl „Niebezpieczne Fascynacje” to pełna żywych obrazów opowieść o wszystkim, co pociąga młodego człowieka na jego ścieżce życiowej. W minioną środę, 13 lutego w Komorze Badawczej nr 8 wystawiła go grupa teatralna „Pantoplast” z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Inspiracją dla młodych aktorów nie była abstrakcja, lecz młodzieńcza codzienność ze wszystkimi jej urokami.

 

IMG 2412
IMG 2440
IMG 2449

Zagadnienia natury filozoficznej mogłyby się wydawać trudną propozycją na ferie dla najmłodszych. Publiczność Komory Badawczej K8, w znakomitej części złożona z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z wielkim zaciekawieniem śledziła poczynania aktorów. Jeszcze przed spektaklem młodzi podopieczni wzięli udział w warsztatach plastyczno-teatralnych, tworząc kolorowe maski i malując walentynkowe serca.

 

„Człowiek jest dramatem
-jak wskazuje na to archeologia naszego myślenia-
Fascynacje, pasje, obsesje, szaleństwa
są często porażką
przekleństwem czy miłością
ale daje nam to możliwość
zaczynania od nowa”

                          Teatr Pantoplast

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Nasi aktorzy jeszcze niedawno byli zwykłymi dzieciakami z podwórka, które u nas dostały szansę wykorzystania swoich talentów. Teraz patrzę na ich młodszych kolegów siedzących na widowni i wiem, że wśród nich na sto procent kryje się jeszcze wielu wybitnie uzdolnionych. Po prostu trzeba ich „odkryć” - opisuje Dorota Zygmunt, reżyserka spektaklu.

 


 Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z warsztatów i spektaklu:

{phocagallery view=category|categoryid=63|limitstart=0|limitcount=20|displayname=0}


 

.