m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Raport z konsultacji społecznych  dot. projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.

Projekt planowany do dofinansowania w ramach X osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,  Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zachowanie unikatowego obiektu przemysłowego oraz promowanie dziedzictwa industrialnego Górnego Śląska.

Przedmiotem powyższych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii dot. projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe”. Opinie zebrano od interesariuszy zainteresowanych rewitalizacją obszarów wskazanych do rewitalizacji w ramach LPROM Miasta Zabrze 2016-2023 (ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Centrum Południe).

Opinie zebrano za pomocą kwestionariuszy ankiety (zamieszczonych na stronie www.muzeumgornictwa.pl, narzędzie było dostępne od 5 maja do 26 maja 2017r.) oraz na spotkaniach z przedstawicielami i nauczycielami zabrzańskich szkół.

Poniżej znajduje się załącznik z pełnym raportem z konsultacji społecznych projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.

Dyrektor Muzeum Górnictwa

Węglowego w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Do pobrania:

1. Raport konsultacyjny 31/05/2017

Kolejny wykład z cyklu: "Akademia po szychcie"

plakat

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy


Marcin Smierz, Rudzkie Gwarectwo Węglowe, poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem


Termin: 30 maja br. godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19


Czy wiesz, że ....
1. Rudzkie Gwarectwo Węglowe (1931-1945), koncern należący do hrabiego Ballestrema stanowił konglomerat wzajemnie uzupełniających się zakładów: trzech kopalń węgla kamiennego, koksowni i elektrowni oraz zakładów pomocniczych: cegielni, tartaku, stolarni oraz gospodarstwa rolnego zaopatrującego również okolicznych mieszkańców
2. W skład RGW wchodziła najstarsza na obszarze obecnej Rudy Śląskiej oraz druga na Górnym Śląsku kopalnia węgla kamiennego „Wawel" (pierwotnie „Brandenburg")
3. Właścicielem 50% udziałów (kuksów) w kopalni „Eminencja" były śląskie instytucje kościelne (szpital świętego Ducha w Bytomiu i katolicka parafia w Królewskiej Hucie).
4. Jedną z nielicznych pozostałości po zakładach RGW są: zachowany budynek wraz z maszyną wyciągową szybu „Mikołaj" w Rudzie, będący jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki, oraz szyb „Jerzy" będący elementem katowickiego centrum handlowego Silesia City Center.

 

123

 

Poniżej kilka zdjęć z prelekcji:

DSC02872

DSC02875

DSC02878

DSC02879

DSC02881

DSC02882

 

"Narracje górnicze z terenu Zabrza" z kolejnym wyróżnieniem!

okladka narracje

 

Publikacja naukowa "Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko" otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie muzealne roku 2016!

 

wyróznienie

Ustanowiona w 2006 roku nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane były w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz dokonania z zakresu konserwacji.

Publikacja już wcześniej została wyróżniona w innym prestiżowym konkursie Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze.

DSC 0127

Muzeum Górnictwa Węglowego wyróżnione!

sybilla wyroznienie002

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze. Jury XXXVII Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku doceniło projekt "Narracje górnicze z terenu Zabrza". Jego rezultatem jest setka wywiadów z pracownikami kopalń oraz wieńcząca badania publikacja.

Projekt naukowo-badawczy „Narracje górnicze z terenu Zabrza" polegał na przyjrzeniu się wartościom, symbolom i tradycjom oczami górników. Realizowany był w latach 2015-2016 w oparciu o środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet »Kultura ludowa i tradycyjna«" oraz miasta Zabrze. Brało w nim udział 6 badaczy i 100 pracowników kopalń.

Projekt zasługuje na uwagę, nie tylko ze względu na jakość przeprowadzonych badań, ale także dlatego, że samo górnictwo, tak ważne dla tożsamości regionu, ma charakter zanikowy.

Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem podejmującym tematykę kultury tej grupy zawodowej. Dzięki niemu Muzeum oraz inni badacze mają możliwość dalszej penetracji zagadnień w oparciu o zebrany materiał. 100 wywiadów, pozwala na egzemplifikację górniczej kultury okresu powojennego. Z kolei publikacja „Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko" wypełnia znaczącą lukę badawczą.

Została ona podzielona na trzy części, z których pierwsza omawia zagadnienie tożsamości górników budowanej w oparciu o miejsce, w którym pracują i żyją. Druga część książki opisuje przebieg drogi zawodowej i funkcjonowanie w ramach hierarchii górniczej. W trzeciej omówiono z kolei te wartości, symbole i tradycje, na których opiera się życie prywatne, rodzinne pracujących w kopalniach: m. in. pozycję żony w rodzinie górników Zabrza, obyczaje kulinarne oraz funkcjonowanie tradycji ogródków. Całość powinna się stać przyczynkiem do poznania górników żyjących tu i teraz w Zabrzu jako grupy cechującej się swoją własną tożsamością konstruowaną w oparciu o różnorodne komponenty korporacyjnego pejzażu kulturowego.

Książkę można zakupić w kasie Kopalni Guido przy ulicy 3 Maja 93, kasie podziemnej trasy w Kopalni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 oraz w gmachu Muzeum przy ulicy 3 Maja 19. Publikacja jest także dostępna w e-sprzedaży na stronie księgarni Silesia Progress.

Sybilla to prestiżowy konkurs, w którym udział biorą instytucje muzealne z całej Polski, jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a partnerem Muzeum Narodowe w Warszawie.

 MG 2404

Filmik z wręczenia nagrody i wyróżnień w kategorii: projekt naukowo-badawczy