GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera projektu

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2017, poz. 1460 z późn. zm.) Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr  RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie 19/10/2018

2. Regulamin konkursu 19/10/2018

3. Załącznik nr. 1 formularz oferty partnerstwa 19/10/2018

4. Protokół z wyboru partnera projektu 21/11/2018

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

Tramwaje Slaskie Logo JPGZPECLotto

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.